สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  28/07/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น

แผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ 2552-2554

ปี พ.ศ. 2552
  ชื่อโครงการ หน่วยงานทีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 112,000.00
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 120,000.00
3. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1,000,000.00
4. ก่อสร้างถนนลูกรัง เรียบคันคลองชลประทาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 200,000.00
5. ก่อสร้างถนนลูกรัง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1,000,000.00
6. ก่อสร้างถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1,600,000.00
7. ก่อสร้างถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 3,400,000.00
8. ก่อสร้างถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 5,000,000.00
9. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 10,000,000.00
10. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 9,000,000.00
11. ก่อสร้างถนนยูเทิร์น ถนนพหลโยธิน หมู่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 500,000.00
12. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 9,000,000.00
13. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 32,000,000.00
14. ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนลาดยาง ลูกรัง คสล. ท่อ ทางระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร 3,000,000.00
15. ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาถนนลาดยาง หมู่ 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร 200,000.00
16. ก่อสร้างและซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 360,000.00
17. ท่อระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 235,000.00
18. ขยายเขตไฟฟ้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 300,000.00
19. เจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 500,000.00
20. จัดตั้งที่กรองน้ำประปา หมู่ 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 200,000.00
21. ก่อสร้างประปา หมู่ 1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 2,300,000.00
22. ก่อสร้างประปา หมู่ 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 3,500,000.00
23. ก่อสร้างประปา หมู่ 10 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 2,300,000.00
24. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 100,000.00
25. ประตูเปิด ปิดท่อ หมู่ 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 300,000.00
26. ประตูเปิด ปิดท่อ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 300,000.00
27. ก่อสร้างฝาย หมู่ 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 150,000.00
28. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 800,000.00
29. ก่อสร้างท่อข้ามคลองส่งน้ำ หมู่ 13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 50,000.00
30. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคภายในตำบล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 90,000,000.00
31. ปรับปรุงเพิ่มช่องบล็อกคอนกรีตคลองชลประทาน หมู่ 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 400,000.00
32. ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 1,500,000.00
33. เหมืองดาดคอนกรีตสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าแม่น้ำปิง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 5,000,000.00
34. ฝายน้ำล้นคลองชลประทาน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 1,500,000.00
35. ขุดลอกคลอง แหล่งน้ำ หมู่ 2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร 195,000.00
36. ขุดลอกคลอง หมู่ 3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร 195,000.00
37. ขุดลอกคลอง หมู่ 4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร 460,000.00
38. ขุดลอกคลอง หมู่ 6 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร 195,000.00
39. สระเก็บน้ำ หมู่ 4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 20,000,000.00
40. สระเก็บน้ำ หมู่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 3,000,000.00
41. โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 2,375,000.00
42. ขุดเหมืองชลประทาน หมู่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 200,000.00
43. จัดซื้อที่ดิน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน 2,000,000.00
44. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน 2,000,000.00
45. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง 8,000,000.00
46. ขยายเขตไฟฟ้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 1,500,000.00
47. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 200,000.00
48. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-การสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 500,000.00
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
49. ส่งเสริมเศรษฐกิจส่วนรวมให้เข้มแข็ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 300,000.00
50. ส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร 1,300,000.00
51. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น 1,300,000.00
52. จัดซื้อที่ดิน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขุดอ่างน้ำ สร้างที่ทำการ อบต. สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 12,000,000.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
53. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง 2,300,000.00
54. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ 100,000.00
55. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 7 ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ 50,000.00
56. ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการศึกษาและบุคลากร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา 2,000,000.00
57. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเก่ง เด็กฉลาด เด็กดี ศรีตำบล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา 300,000.00
58. ปรับปรุงเสียงตามสาย และหอกระจายข่าว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป 100,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
59. จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 100,000.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค
60. ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร 650,000.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
61. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเครือข่ายสตรี ตำบลโค้งไผ่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 650,000.00
62. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอบรม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 600,000.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ารการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
63. พัฒนาความรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร 500,000.00
64. พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 5,000,000.00
8. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
65. สนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข 130,000.00
66. ส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 400,000.00
67. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ 4,000,000.00
68. ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 130,000.00
69. ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา หมู่ 6 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 224,000.00
70. ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 500,000.00
71. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 100,000.00
9. ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
72. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000.00

หน้า
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation