สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  20/10/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู:3)(วันที่:19/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ 2561 (ระยะเวลาท 12 เดือน) จำนวน 2 คน (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:2)(วันที่:20/10/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (แบบ ผด.5) (ดู:4)(วันที่:26/10/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.วังทอง (ดู:3)(วันที่:28/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รับสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเตรียมนักกีฬาและส่งนักกีฬา (ดู:2)(วันที่:20/10/2560)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation